Pomoć za uzdržavanje

Pomoć za uzdržavanje

KADA  POJEDINAC  ILI  OBITELJ MOGU  OSTVARITI  PRAVO  NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE ?

U situaciji kada se pojedinac ili članovi obitelji  našli u situaciji  da  zbog izostanka sredstva ne mogu  zadovoljavanje osnovne životne potrebe , a  iz razloga na koji sami nisu mogli utjecati i potrebna sredstva ne mogu ostvariti svojim radom,dohotkom,imovinom,naknadama ili primicima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na drugi način.

DA LI SE DJEČJI  DOPLATAK  I  ALIMENTACIJA  URAČUNAVAJU  U  PRIHODE ?

Prema važećim  odredbama  Zakona o socijalnoj skrbi  u prihode samca ili obitelji

 ne uračunava se :

-   novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi

-   socijalna pomoć i naknada koju osigurava jedinica regionalne  i lokalne samouprave          ( Županija i Općina) do određenog iznosa  utvrđenog  Zakonom o socijalnoj skrbi (trenutno 500, 00 kuna)

-          doplatak za djecu

-          alimentacija

-          stipendija

-          godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane  i rad za djecu do 15 godine života

-          novčane naknade za tjelesno oštećenje

-          ortopedski dodatak

-          doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona

-          opskrbnina koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika

-          primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija fizičkih i pravnih osoba za zdravstvene potrebe

DA LI MOGU OSTVARITI  PRAVO  NA  POMOĆ  ZA  UZDRŽAVANJE AKO SAM VLASNIK NEKRETNINE?

Da  , prema važećim odredbama Zakona o socijalnoj skrbi  pravo na pomoć za uzdržavanje  može ostvariti samac ili obitelj   koji je vlasnik ili suvlasnik nekretnine  ako  vrijednosti nekretnine ne prelazi  iznos   332,600,00 kuna, pod uvjetom  da nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba, a čijom bi prodajom ili prihodima od nekretnine mogao ostvariti sredstva za uzdržavanje.

DA LI SE KORISNICIMA  POMOĆI  ZA UZDRŽAVANJE  NA  KUĆU, STAN  ILI  ZEMLJU  STAVLJA ZABILJEŽBA  NJIHOVU NEKRETNINU  U ZEMLJIŠNO – KNJIŽNOM ODJELU  OPĆINSKOG SUDA ?

Ne, bila je to obaveza  Centara za socijalnu skrb prema ranijem Zakonu o socijalnoj skrbi  koja više nije na snazi.

DA LI KORISNICI POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE MOGU BITI  VLASNICI MOTORNOG VOZILA ?

Da,  ako i na dan podnošenja zahtjeva vrijednost  jednog ili više motornog  vozila  ne prelazi vrijednost od 23.282,00 kuna , osim ako motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana obitelji koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji  sa 6i više članova

DA LI  MOGU  OSTVARITI  PRAVO NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE  AKO  SAM  RADNO SPOSOBAN I  NISAM  PRIJAVLJEN NA ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE?

Ne, osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad nema pravo na pomoć za uzdržavanje ako nije uredno prijavljena  u evidenciji nezaposlenih osoba

DA LI OSOBA KOJA IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DOSMRTNOM ILI DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU  MOŽE  OSTVARITI  PRAVO  NA  POMOĆ  ZA  UZDRŽAVANJE ?

Ne, osoba koja ima sklopljen ugovor o dosmrtnom  ili doživotnom uzdržavanju   mora se uzdržavati  sredstvima ugovornog davatelja uzdržavanja, ako ne želi ostvariti uzdržavanje ma temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da bi ostvarila pravo na pomoć za uzdržavanje potrebno je da pokrene postupak za raskid tog ugovora,

DA LI RADNO NESPOSOBNI RODITELJI KOJE NE ŽELE TRAŽITI UZDRŽAVANJE OD SVOJE DJECE MOGU  OSTVARITI  PRAVO  NA  POMOĆ  ZA  UZDRŽAVANJE ?

Ne , samac ili član obitelji koji ne želi  tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je obavezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima  ( djece) nema pravo na pomoć za uzdržavanje, osim  ako  Zavod utvrdi  da zakonski obveznik uzdržavanja  nije u mogućnosti davati uzdržavanje  jer su njegovi prihodi  ili prihod njegove obitelji manji od trostrukog iznosa pomoći za samca ili obitelj utvrđene člankom 45.stavkom 3. I 4. Ovog Zakona 

( trenutno 1500,00 kuna)

ŠTO DA RADE RADNO NESPOSOBNI RODITELJI ČIJA DJECA NE ŽELE  IZVRŠAVATI  SVOJU  OBAVEZU UZDRŽAVANJA RODITELJA, A NEMAJU  VLASTITIH  SREDSTVA ZA SVOJE  UZDRŽAVANJE ?

Potrebno je da kod  nadležnog Općinskog suda pokrenu  postupak utvrđivanja potrebnih  sredstva za njihovo uzdržavanje ( alimentaciju)

KOJI   JE  IZNOS  POMOĆi  ZA UZDRŽAVANJE ?

Iznos pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice iz članka 40. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi preračunate u novčani iznos ( trenutno 500,00 kuna), pa tako pomoć za uzdržavanje iznosi za :

-          samca  120% osnovice ( trenutno 850,00 kuna)

-           obitelj za :

-          odraslog člana obitelji:              80% osnovice ( trenutno  400,00 kuna)

-          dijete do navršene 7. godine -  80% osnovice ( trenutno 400,00 kuna)

-          dijete od navršene 7. godine do 15.godine – 90% (trenutno 450,00 kuna)

-          dijete od navršene 15. godina do 18. Godine života , odnosno mlađi punoljetnik do završetka redovitog školovanja, a najduže do 26.godine života – 100% osnovice

  ( trenutno  500,00 kuna )

Navedeni  iznosi se povećavaju  ako je korisnik:

-          odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi sama   za 50%  (trenutno 250,00 kuna

-          odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi u obitelji za 30% (trenutno 150,00 kuna)

-          trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i roditelja do 2 mjeseca nakon poroda – za 50%

( trenutno 250,00 kuna )

-          dijete u jednoroditeljskoj  obitelji – za 25% ( trenutno 125,00 kuna )

ŠTO AKO  JE  MOJ  PRIHOD  ILI  UKUPAN PRIHOD  ČLANOVA  MOJE  OBITELJI    MANJI  OD IZNOSA ODREĐENIH  ZA UZDRŽAVANJE PREMA ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI ?

Pod pretpostavkom  da zadovoljavate i  ostale  zakonske uvjete za  ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje  , imat ćete pravo na pomoć za uzdržavanje u visini razlike između iznosa sredstva za uzdržavanje utvrđenih prema zakonskim odredbama i iznosa prosječnog mjesečnog prihoda  samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje tog prava.

KOJA  MI JE DOKUMENTACIJA  POTREBNA DA BI PODNIO ZAHTJEV ZA  POMOĆ  ZA UZDRŽAVANJE ?

Da bi ostvarili pravo na pomoć za uzdržavanje , potrebno je ona dokumentacija koja potvrđuje Vaš status  i status članova Vaše obitelji. Kako su životne okolnosti  ljudi različite potrebna je, uz osnovnu dokumentaciju (Rodni list, osobnu iskaznicu ) i specifična dokumentacija, koja ovisi od posebnosti situacije svakog pojedinca.

Zbog  bržeg  ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje preporuka  je   stručnih djelatnika Zavoda da se osoba koja se našla u situaciji materijalne ugroženosti  osobno javi u Prednji ured Zavoda gdje će u razgovoru sa socijalnom radnicom  dobiti  sve potrebne informacije, kao i popis upravo za nju potrebne dokumentacije. Ovisno od  procjene situacije u kojoj se nalazi osoba potrebna pomoći  socijalna radnica će i osobno pomoći u prikupljanju potrebne dokumentacije. Naime, pravo na pomoć za uzdržavanje socijalna radnica  može priznati isključivo ako ima prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju.  

DA LI SE PRAVO NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE PRIZNAJE OD DANA PONOŠENJA ZAHTJEVA  ILI DONOŠENJA  RJEŠENJA ?

Pravo na pomoć za uzdržavanje  priznaje se  (i od tog dana  počinje isplata )  od dana podnošenja zahtjeva.

 

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.
Sadržaj portala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer