Volonterski i humanitarni rad

Volonterski i humanitarni rad

VolonterVolontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za RH koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijeg demokratskog društva.

 

Prema Zakonu o volontiranju, volontiranjem  se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. (Volonteri imaju pravo na naknadu troškova koji su nastali tijekom njihovog volontiranja i uz njega su vezani).

Volonterka ili volonter je poslovno sposobna osoba koja volontira u RH odnosno u  inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima. Volonter se u pravilu može postati bez obzira na spol, starosnu dob, nacionalnost, kulturnu i etničku pripadnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje, društveni i ekonomski položaj ili druge posebnosti. Pravila ponašanja, načela i etičke standarde volontera propisuje Etički kodeks volontera, kojeg se svaki volonter dužan pridržavati prilikom volontiranja.

Volontiranje organizira organizator volontiranja. Organizator volontiranja može biti svaka pravna osoba registrirana sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o zakladama i fundacijama i Zakonu o radu (vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica i druga neprofitna pravna osoba koja organizira volontiranje).

Ugovorom o volontiranju volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.
Ugovor o volontiranju zaključuje se usmeno (pri čemu je organizator volontiranja  obvezan izdati pisanu potvrdu) ili u pisanom obliku. Zaključivanje ugovora u pisanom obliku obvezno je u slučajevima: volontiranja s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera, volontiranja stranih državljana u RH, volontiranja državljana RH u inozemstvu koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u RH, dugotrajnog volontiranja (najmanje 20 sati tjedno, najmanje tri mjeseca bez prekida), kad su organizatori volontiranja vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica i druga neprofitna pravna osoba koja organizira volontiranje, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kod volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, kad volonterka ili volonter to zahtijeva, te u drugim slučajevima određenima Zakonom o volontiranju.
Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o: ugovornim stranama, mjestu i trajanja volontiranja, volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati, specifičnim pravima i obvezama volontera, edukaciji za volontiranje, osobnoj sigurnosti tijekom volontiranja, troškovima vezanima za volontiranje i načinu njihove naknade, načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera, obliku prestanka ugovora o volontiranju, izjava s potpisom volontera da ne postoje okolnosti koje ga onemogućuju ili bitno ometaju u obavljanju aktiv­nosti iz ugovora o volontiranju ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba s kojima tijekom volontiranja dolaze u kontakt te u određenim slučajevima izvadak iz kaznene evidencije.

Ugovor o volontiranju prestaje: danom pravomoćnosti odluke o lišavanju poslovne sposob­nosti volontera, danom pravomoćnosti odluke o djelomičnom lišavanju po­slov­ne sposobnosti  kad volontiranje prelazi opseg poslov­ne sposobnosti volontera ili u slučaju kad zakonski zastupnik i centar za socijalnu skrb ne daju pisanu suglasnost za nastavak volontiranja, smrću volontera, kad organizator volontiranja prestane djelovati bez pravnog sljednika, istekom roka na koji je ugovor sklopljen ili ispunjenjem ugovornih uvjeta, sporazumnim raskidom i u drugim slučajevima određenima ugovorom o volontiranju ili Zakonom o volontiranju.
Volonterka ili volonter, odnosno njihovi skrbnici ili zakonski zastupnici uvijek mogu jednostrano raskinuti ugovor o volontiranju i prestati volontirati, osim kad bi to izazvalo izravnu i trenutačnu štetu organizatoru volontiranja, korisnicima volontiranja ili trećim osobama. Organizator volontiranja može raskinuti ugovor o volontiranju: ako prestane potreba za volontiranjem, kad nije u mogućnosti osigurati uvjete za dalje volontiranje, kad utvrdi da volonter ne ispunjava ugovorene obveze, u slučajevima kršenja dopunskih etičkih pravila donesenih za pojedine oblike volontiranja, u slučajevima predviđenima Kodeksom, kad se ispuni uvjet određen ugovorom o volontiranju.

Jednom godišnje Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje Državnu nagradu za volontiranje, pri čemu odabire po jednog volontera i organizatora volontiranja koji su svojim radom dali poseban doprinos volonterstvu u protekloj godini.

Ovaj portal izrađen je uz pomoć Europske unije, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente IPA.
Sadržaj portala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin i partnera koji sudjeluju na izradi portala, i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer